Ba thành viên c?a TVXQ ?ã ?? ??n ki?n ch?ng l?i SM v? v?n ?? h?p ??ng ??c quy?n

Theo Tòa án Seoul, Xiah Junsu (Kim Junsu), Micky Yoochun (Park Yoochun) và YoungWoong Jaejoong (Kim Jaejoong) ?ã n?p ??n ki?n v? giá tr? pháp lí c?a l?nh ?ình ch? h?p ??ng ??c quy?n vào ngày 25.

Sejong, ch?u trách nhi?m cho hành ??ng pháp lí c?a b? 3 tuyên b?: "Th?i h?n h?p ??ng ??c quy?n là 13 n?m k? t? ngày h? ra m?t, tuy nhiên, n?u th?i gian ?i ngh?a v? quân s? ???c tính thì th?c t? là 15 n?m" và "?i?u này vi ph?m kho?n 103 B? lu?t dân s?"
?i?u kho?n 103 c?a lu?t dân s? nói r?ng b?t k? hành vi vi ph?m quy?n cá nhân hay dân s? c?a công dân ??u s? tr? thành không h?p l?. Sejong c?ng tuyên b?:"N?u h?p ??ng b? h?y, các thành viên ph?i tr? kho?n phí b?i th??ng l?n g?p 3 l?n t?ng s? ti?n ??u t? và g?p 2 hai l?n t?ng s? ti?n mà nhóm s? có th? ki?m ???c trong th?i gian còn l?i c?a h?p ??ng. "

B? ba ?ã trình ??n ki?n v? l?nh pháp lí ?ình ch? h?p ??ng cu?i tháng 7 n?m ngoái và ?ã ???c c?p m?t ph?n vào tháng 10. SM Entertainment c?ng t?ng ?? ??n ch?ng l?i phán
quy?t c?a tòa và mong mu?n công nh?n tính hi?u l?c c?a b?n h?p ??ng.B? ba ki?n SM ?òi 3 t? Won


(l??c)

H? c?ng nói thêm: "Ngoài ra, vì h?p ??ng ??c quy?n ?ã b? ?ình ch?, t?t c? thu nh?p SM nh?n ???c t? ho?t ??ng c?a TVXQ ph?i ???c xem nh? là làm giàu b?t chính" và "SM ??u tiên ph?i tr? cho m?i thành viên 1 t? Won nên t?ng c?ng là 3 t? Won. "

(l??c)Ba thành viên tuyên b?:"SM ph?i tr? m?i thành viên 10 t? Won "


(l??c)

Theo Tòa án Seoul, ba thành viên ?ã ?? ??n ki?n SM Entertainment và nói: "B?n h?p ??ng 13 n?m không còn hi?u l?c và SM ph?i tr? m?i thành viên 10 t? Won. "

Thông qua c? v?n pháp lý, h? nói: "SM nói r?ng h? c?n kho?ng th?i gian 13 n?m ?? m? r?ng s? nghi?p nh?m ra n??c ngoài. Tuy nhiên, th?i h?n h?p ??ng c?a nh?ng nhóm c?ng xâm nh?p th? tr??ng n??c ngoài khác là 5 n?m v?i SS501, 6 n?m v?i Big Bang và 7 n?m v?i Wonder Girls" và "Vì v?y, ?i?u này ch?ng minh r?ng th?i h?n dài nh? v?y là không c?n thi?t"

H? c?ng nói thêm: "SM ??u tiên ph?i tr? cho m?i thành viên 1 t? Won, và cu?i cùng ph?i tr? cho m?i thành viên 10 t? Won, t?c 1/5 trong t?ng s? 60 t? Won TVXQ ?ã ki?m ???c cho ??n lúc này tr? ?i các chi phí b? sung. "

(l??c)Source: [ytn]+[hankyungnews]+[maeilkyungjae]
Translation credits: jeeelim5@tohosomnia.net
Shared by: tohosomnia.net
vtrans: misaki_bt@360kpop.com
Re-post by: Yumin@ DSCH Fansite
Please take out with full credits