1. M?c ?ích c?a bài vi?t này là gì?

K? t? khi ba thành viên b?t ??u v? ki?n, trên Internet tràn ng?p các bài báo thông tin không ???c xác nh?n và nh?ng lu?n ?i?u sai s? th?t, nh?ng tin ??n ?ó lan r?ng trong c?ng ??ng fan n??c ngoài bao g?m Trung Qu?c và Nh?t B?n,..M?c tiêu c?a bài vi?t này là làm sáng t? m?t s? tin ??n v? ba thành viên ?? h? không b? bu?c t?i vô c?n c?.


2. Có ph?i ba thành viên ?ã yêu c?u SM tr? m?i ng??i 10 t? Won?

Lu?t s? c?a b? ba Lim Sang Hyuk ?ã nói r?ng :"Chúng tôi ?ã yêu c?u SM Entertainment tr? m?i thành viên 1 t? Won tr??c. S? ti?n chúng tôi yêu c?u b?i th??ng s? t?ng nh?ng 10 t? Won nh? trong m?t s? bài báo là sai s? th?t. Chúng tôi ch?a quy?t ??nh s? ti?n b?i th??ng thi?t cu?i cùng"

Trong khi b? ba còn ch?a ?? ??n ki?n yêu c?u s? ti?n này, báo cáo v? vi?c h? yêu c?u 10 t? won t? SM ?ã lây lan nhanh chóng trên các ph??ng ti?n truy?n thông Hàn Qu?c và báo cáo sai l?m này v?n ch?a ???c ?ính chính. ?ây là m?t chi?n l??c ?i?n hình c?a SM: "thêm m?t con s? 0 vào con s? ban ??u" ?? ?ánh l?a công chúng, chi?n thu?t này ?ã ???c s? d?ng trong tr??ng h?p v?i Crebeau, khi mà công chúng b? ?ánh l?a và thao túng

Theo h?p ??ng c?a SM, n?u m?t ngh? s? vi ph?m h?p ??ng, h? s? ph?i tr? m?t kho?n ti?n là 400 t? won.


3.Có ph?i ch? "CJ" c?ng xu?t hi?n trong "Heaven's Postman"?

Kinh phí s?n xu?t cho "Heaven's Postman" là t? Korean Film Council, công ty s?n xu?t c?ng ??m nhi?m vai trò phân ph?i

Có 2 cách gi?i thích cho vi?c "CJ" xu?t hi?n trong b? phim:
1. Trong th?i gian quay phim "Heaven's Postman", YoungWoong Jaejoong v?n tr?c thu?c SM Entertainment. Công ty s?n xu?t ch?p nh?n ti?n t? CGV (m?t công ty thu?c CJ, c?ng ch?u trách nhi?m s?n xu?t lo?t phim truy?n hình c?a Changmin)
2. "Heaven's Postman" ???c phân ph?i b?i CJ


4. Có ph?i qu?n lý m?i c?a b? ba tham gia vào ho?t ??ng c?a h??

Kim Yong Ho ?ã vi?t t?ng c?ng hai bài báo; bài ??u tiên xác nh?n ông ta là thành viên H?i Tam Hoàng (T/N: 1 t? ch?c t?i ph?m) trong khi bài th? hai làm rõ vi?c ?ó là không ph?i. Th?t không may, trong khi bài ??u tiên lan truy?n sang các n??c bên ngoài Hàn Qu?c và Nh?t B?n, bài th? hai l?i không gây ???c nhi?u s? chú ý c?a công chúng.

L?i cáo bu?c kh?c nghi?t nh? v?y không ch? thi?u ?? tin c?y, nó còn có th? xem là l?i vu kh?ng ch?ng l?i ba thành viên.


5. Có m?t công ty tên tu?i l?n tr? kinh phí s?n xu?t cho album phát hành th? gi?i c?a JCS?

Vi?c s?n xu?t và phân ph?i album c?a b? ba s? do m?t công ty ? M? ch?u trách nhi?m, nh?ng m?c tiêu chính c?a album này h??ng ??n khán gi? châu Á.


6. M?c ?ích c?a vi?c lan truy?n các bài báo sai s? th?t là gì?

SM ?ang mu?n thao túng vai trò ngh? s? c?a ba thành viên ?? h?y ho?i hình ?nh c?a h? và làm cho ba ng??i h? tr? nên m?t giá tr?.

B?ng cách khu?y lên các cu?c xung ??t và kéo dài v? ki?n, SM hy v?ng s? gi?m thi?u thi?t h?i c?a công ty.


7. V?y chúng ta ph?i làm gì?

Trong khi SM liên t?c gây hi?u l?m cho công chúng b?ng vi?c cho lan r?ng nh?ng tin ??n d?i trá, ba thành viên v?n ch?a làm gì ?? nói x?u SM. Khi ph?i ??i m?t v?i công ty l?n nh? SM, là nh?ng cá nhân b?t l?c, chúng ta không th? làm gì khác ngoài vi?c ch?p nh?n nh?ng mánh khóe c?a công ty trên các ph??ng ti?n truy?n thông.

T?t c? m?i ng??i nên hi?u r?ng: "N?u không có h?p ??ng b?t công, s? không có v? ki?n"

Là fan hâm m?, chúng ta ph?i tránh xa nh?ng bài báo h? c?u và tin ??n ?? bình t?nh ch? ??i phán quy?t c?a tòa án. Trong lúc này, xin hãy ti?p t?c ?ón ch? và b?o v? b? ba.


Credits: TVXQBaidu + poplez
Trans by: dorfehh@DBSKnights
Shared by: DBSKnights

Vtrans: misaki_bt@360kpop.com
Reup by: Jyn@dbsjcp-heaven
Please take out with full credit