??i hình m?i g?m Junsu (23), Jaejoong (24) và Yoochun (24) – thành viên c?a nhóm nh?c Hàn Qu?c DBSK – g?n ?ây ?ã t? ch?c 4 concert Thanksgiving t?i Kyocera Dome (Osaka) và Tokyo Dome, thu hút 200000 khán gi? tham gia. Ti?ng hét c? v? c?a khán gi? ?ã vang d?i c? sân v?n ??ng.

T? n?m ngoái, m?i ho?t ??ng nhóm c?a DBSK ??u b? hoãn l?i b?i v? ki?n gi?a ba thành viên JaeJoong, Yoochun, Junsu v?i công ty qu?n lí t?i Hàn Qu?c SME. JaeJoong, ng??i ?ã truy?n t?i suy ngh? c?a minh b?ng ti?ng Nh?t m?t cách trôi ch?y r?ng: “?ó là n?i ?au khi không th? nói lên nh?ng suy ngh? và c?m xúc th?c s? c?a chính mình v?i t?t c? nh?ng ng??i hâm m?. Dù tôi c? kìm nén trong lòng mình, nh?ng tôi ?ã khóc b?i ch? có ba chúng tôi ??ng trên sân kh?u c?a Kyocera Dome, m?c dù v?y, ngày hôm nay, tôi s? c??i vì các b?n”. M?c dù v?y, d?u v?t nh?ng gi?t n??c m?t v?n rõ nét qua màn hình l?n.

Th? nh?ng, th?t ?m lòng khi bi?t h?n m?t tri?u ng??i hâm m? ?ã ?ng h? cho JYJ thanksgiving concert.

Không m?t bài hát nào c?a THSK xu?t hi?n trong danh sách các ca khúc ???c th? hi?n mà h?u h?t là các ca khúc m?i và nh?ng b?n song ca c?a các thành viên. Ba thành viên c?ng ?ã bi?u di?n 'I Have Nothing' c?a Whitney Houston. Tài n?ng c?a ba thành viên ?ã ???c th? hi?n qua s? ph?i khí hoàn m?, kh? n?ng v? ??o, rap và gi?ng ca kho? kho?n c?a h?. Có v? nh? t? bây gi?, ba thành viên s? ti?p t?c theo ?u?i s? nghi?p solo cùng v?i ??i hình m?i này.

R?t nhi?u ng??i hâm m? ?ã th? hi?n s? nu?i ti?c và ?au bu?n c?a mình: “Dù ?ó là màn bi?u di?n th?t tuy?t v?i , nh?ng v?n không gi?ng nh? khi n?m thành viên....
Source: TVXQBaidu + RockJJ.net
Trans by: dorfehh@DBSKnights
Shared by: DBSKnights
Vtrans by: Junie (7fans)

Reup by: Jyn@dbsjcp-heaven

_________________________________________